Obchodné podmienky

Ypsilonplus_obchodni_podminky_2022-12-01pdf (PDF - 640 kB)

pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetových adresách www.altatrading.cz, www.ypsilonplus.cz a www.ypsilonplus.sk (dále též jako „obchodní podmínky“) vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“) 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetových adresách altatrading.cz, www.ypsilonplus.cz a www.ypsilonplus.sk (dále též jako „webové stránky), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též jako „webové rozhraní obchodu), jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující fyzická nebo právnická osoba, která při nákupu zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo fyzická osoba, která je spotřebitelem, a konečně i právnická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (např. obce, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.) na straně druhé.
 2. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínky výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem, popř. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto obchodních podmínkách uvedeným kupující současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách.
 4. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva vč. obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2

Vymezení pojmů 

 1. Prodávající: provozovatel internetového obchodu umístěného na webových stránkách, společnost YPSILON PLUS s.r.o., IČ: 410 32 799, se sídlem Odry, Nové město 252/2, PSČ: 742 35, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 1594, (dále též jako „prodávající“).
 2. Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží (dále též jako „kupující“).
 3. Zboží: veškeré zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce (dále též jako „zboží“).
 4. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce, jejímž předmětem je nákup zboží (dále též jako „kupní smlouva“).
 5. Rámcová kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Jejím předmětem je v případě uzavření jednotlivých kupních smluv závazek prodávajícího dodávat kupujícímu zboží z aktuální nabídky prodávajícího, jeho určení co do druhu, množství, ceny, termínu a místa dodání tvoří obsah jednotlivých objednávek kupujícího, jakož i úprava základních podmínek těchto dodávek a úprava práv a povinností obou smluvních stran vyplývajících z těchto vztahů (dále též jako „rámcová kupní smlouva“). V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené rámcové kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají tato ustanovení rámcové kupní smlouvy přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Článek 3

Uživatelský účet 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále též jako „uživatelský účet) může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo jeho prostřednictvím.
 2. Uživatelský účet kupujícímu mj. poskytuje v závislosti na typu kupujícího následující nenárokové služby:
  • zachování dříve uvedených dat pro v budoucnu činěné objednávky;
  • uložení obsahu tzv. „nákupního košíku“;
  • zobrazit historii dříve činěných objednávek, přičemž v případě spotřebitele prodávající poskytuje nanejvýše tuto službu;
  • v případě, že kupující má s prodávajícím sjednané slevy na zboží, jejich automatické uplatňování při používání e-shopu.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může uživatelský účet kupujícího zrušit, zejm. jestliže kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než tři (3) roky.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejm. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 4

Uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující vyplní elektronický objednávkový formulář (dále též jako „formulář“ nebo „objednávka“) a zašle jej prodávajícímu k potvrzení, který jej bezodkladně potvrdí, nejpozději však do sedmi (7) dnů od jeho obdržení, a to na e-mailovou adresu pro tento účel v něm uvedenou (dále též jako „e-mail kupujícího“). V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti formuláře, které jsou označeny jako povinné údaje. Písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Náležitosti kupní smlouvy pak vycházejí z údajů uvedených kupujícím v  formuláři, zejm. co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží. V případě, že kupující před odesláním formuláře zjistí, že tento obsahuje chyby, může je sám jednostranně změnit až do okamžiku jeho odeslání prodávajícímu. Jakékoliv změny formuláře po jeho odeslání prodávajícímu jsou však vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.
 2. Formulář obsahuje zejm. informace o:
  • kupovaném zboží (kupované zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení kupovaného zboží;
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 3. Před zasláním formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat formuláře. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit. Údaje uvedené v formuláři jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít jej.
 5. Kupující při uzavírání kupní smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.
 6. Pro vyjasnění všech pochybností prodávající uvádí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající tedy není ve vztahu k němu povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tak nepoužije.
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího (dále též jako „nová nabídka“). Nová nabídka se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až písemnou akceptací kupujícího, např. prostřednictvím e-mailu kupujícího.

Článek 5

Kupní cena zboží a platební podmínky 

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní, přičemž k ní mohou být přičteny částky poplatků související s plněním povinností prodávajícího stanovených mu příslušnými právními předpisy. Na tyto poplatky kupující bude vždy prodávajícím upozorněn. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.
 2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu na zboží (dále též jako „daňový doklad“) a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu, a to po potvrzení objednávky prodávajícím či po předání zboží dopravci k dopravě.
 3. Způsob zaplacení kupní ceny si kupující volí ve formuláři z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na dodání zboží a typu kupujícího, a tedy konkrétně prostřednictvím následujících způsobů:

V případě spotřebitele: 

 1. zboží je kupujícím převzato osobně na prodejně
  1. platba v hotovosti;
  2. platba prostřednictvím platební brány pro provedení platby platební kartou;
 2. zboží je kupujícímu doručeno dopravcem
  1. platba na dobírku;
  2. platba prostřednictvím platební brány pro provedení platby platební kartou;
  3. platba bankovním převodem do pěti (5) dnů od doručení daňového dokladu.

V případech ostatních kupujících:

 1. zboží je kupujícím převzato osobně na prodejně
  1. platba v hotovosti;
  2. platba prostřednictvím platební brány pro provedení platby platební kartou;
  3. platba bankovním převodem do pěti (5) dnů od doručení daňového dokladu;
  4. platba bankovním převodem dle data splatnosti na daňovém dokladu. Tuto možnost úhrady kupní ceny mají k dispozici pouze ti kupující, kteří mají s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu;
 2. zboží je kupujícímu doručeno dopravcem
  1. platba na dobírku;
  2. platba prostřednictvím platební brány pro provedení platby platební kartou;
  3. platba bankovním převodem do pěti (5) dnů od doručení daňového dokladu,
  4. platba bankovním převodem dle data splatnosti na daňovém dokladu. Tuto možnost úhrady kupní ceny mají k dispozici pouze ti kupující, kteří mají s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu;

přičemž ve všech případech uvedených v tomto odstavci představuje zaplacení kupní ceny podmínku pro odeslání či předání zboží kupujícímu. Podmínka pro odeslání zboží ve smyslu předchozí věty tohoto ustanovení neplatí pro kupující s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou.

 1. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet bankovní prodávajícího.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Pokud není smluvními stranami sjednání něco jiného, platí, že:

V případě zboží dodávaného na území České republiky:

Je-li cena zboží vyšší jak částka ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH a zboží lze zaslat jako klasickou zásilku dopravcem, náklady spojené s dopravou hradí prodávající. V opačném případě kupující uhradí prodávajícímu částku ve výši 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) bez DPH coby náklady na dopravu zboží.

V případě zboží dodávaného na území Slovenska:

Je-li cena zboží vyšší jak částka ve výši 300 EUR (slovy: tři sta eur) bez DPH, náklady spojené s dopravou hradí prodávající, jestliže lze zboží zaslat jako klasickou zásilku dopravcem. V opačném případě kupující uhradí prodávajícímu částku ve výši 7 EUR (slovy: sedm eur) bez DPH coby náklady na dopravu zboží. 

V ostatních případech, zejm. pak v případech dodání do Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy:

V ostatních případech budou náklady na zboží hrazeny podle individuální dohody smluvních stran.

 1. Prodávající stanovuje výjimku z pravidel uvedených v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek v případě velkoobjemových zásilek, u kterých využívá služeb specializovaných dopravních společností. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo změny ve vztahu k nákladům a termínu na dodání tohoto zboží v souvislosti s aktuálními dispozicemi a možnostmi dopravců. O skutečnosti, že se jedná o velkoobjemovou zásilku, bude kupující vždy prodávajícím na webových stránkách informován.
 2. V případě platby (i) v hotovosti při osobním převzetí a (ii) v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od doručení daňového dokladu. V případě platby prostřednictvím platební brány je kupní cena splatná ihned.
 3. Jestliže je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, prodávající není povinen započít s dodávkou zboží, která je předmětem později učiněných objednávek kupujícím, a to do doby, dokud nebude kupní cena, s jejíž úhradou je kupující v prodlení, uhrazena.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V takovém případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. V případě, že kupující k nákupu zboží využije webové rozhraní obchodu, prodávající mu automaticky poskytne slevu ve výši dvou (2) procent z celkové hodnoty činěného nákupu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 Článek 6

Doprava, dodání a balení zboží 

 1. Jestliže dojde k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 11:00, a současně má prodávající zboží na skladě, je zboží odesláno kupujícímu ještě týž den, kdy byla kupní smlouva uzavřena. O odeslání zboží prodávající kupujícího písemně vyrozumí. Jestliže prodávající zboží na skladě nemá, písemně vyrozumí kupujícího do tří (3) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) o datu, kdy bude zboží pro kupujícího připraveno k vyzvednutí či mu doručeno.
 2. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v prodejně a nevyzvedne-li si zboží do čtrnácti (14) dnů ode dne, který byl prodávajícím v zaslaném písemném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší.
 3. Jakékoliv doklady ke zboží, zejm. daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití v českém jazyce a záruční list, pokud je záruční list ke zboží výrobcem přiložen.
 4. Balení zboží je prováděno podle pokynů dopravce tak, aby při jeho dopravě nedošlo k jeho porušení. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít, o čemž je s dopravcem povinen sepsat protokol, jinak nebude na nekompletnost či poškození brán ze strany prodávajícího zřetel. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.

Článek 7

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Pro práva z vadného plnění platí následující: 

V případě spotřebitele:

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), popř. příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejm. za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jemu prováděné;
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou (2) let od převzetí zboží následující nároky z vadného plnění:
  • kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, pak může požadovat jen výměnu vadné součásti. Pokud to není možné, pak kupující může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; nebo
  • kupující má právo na dodání nového zboží nebo výměnu vadné součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po jeho opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit; nebo
  • neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho vadné součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7.  Práva z vadného plnění kupující nemá, jestliže:
  • před převzetím zboží o jeho vadě věděl nebo ji sám způsobil, a to zejm. tím, že vada na zboží vznikla:
   1. jeho mechanickým poškozením, prokazatelně nedovolenými zásahy či živelnou katastrofou;
   2. nesprávným užíváním či užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání; a konečně
   3. užíváním zboží v jemu neodpovídajících podmínkách, tj. neodpovídajících svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy.
  • prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

V případech ostatních kupujících: 

 1. Ohledně nároků kupujícího z vadného plnění platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejm. ustanovení § 2106 a násl.
 2. Pokud není dodáno zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, nebo v množství, jakosti a provedení vhodném pro účel patrný z kupní smlouvy nebo účel obvyklý, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží. Za vady zboží se nepovažují změny zboží způsobené jeho běžným opotřebením.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 5. Práva z vadného plnění kupující nemá, jestliže:
  • před převzetím zboží o jeho vadě věděl nebo ji sám způsobil, a to zejm. tím, že vada na zboží vznikla:
   1. jeho mechanickým poškozením, prokazatelně nedovolenými zásahy či živelnou katastrofou;
   2. nesprávným užíváním či užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání; a konečně
   3. užíváním zboží v jemu neodpovídajících podmínkách, tj. neodpovídajících svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy.
  • prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

Společná ustanovení:

 

 1. Není-li v záručním listu u zboží stanovena delší záruka za jakost, platí, že:

  V případě spotřebitele:
  Záruka za jakost u zboží činí dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí zboží kupujícím.

  V případech ostatních kupujících:
  Záruka za jakost u zboží činí dvanáct (12) měsíců od převzetí zboží kupujícím.

  V případě prodeje kategorie zboží infratrubic:
  Záruka za jakost u zboží činí šest (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím. Délka této záruky za jakost je dána specifickou povahou zboží. Prodávající současně upozorňuje, že s ohledem na povahu výrobku je u infratrubic běžné, že jejich životnost skutečně odpovídá maximálnímu počtu hodin deklarovaných výrobcem.
 2.  Kupující může pro uplatnění práv z vad využít formuláře dostupné na této webové stránce: https://www.ypsilonplus.cz/ke-stazeni.

Článek 8

Vyřízení reklamace 

Vyřízení reklamace prodávajícím probíhá následujícím způsobem: 

V případě spotřebitele: 

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, příp. i v sídle nebo v místě podnikání. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání / doručení zboží, které je předmětem reklamace.
 3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího uplatnění, rozhodnout o reklamaci, příp. o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě.
 4. Odmítne-li prodávající vadu věci odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 5. V případech, kdy je ke zboží poskytována záruka, platí, že záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby jejího uplatnění do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 6. Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.
 7. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

V případech ostatních kupujících: 

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, příp. i v sídle nebo v místě podnikání. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe připojit fotografii vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání / doručení zboží, které je předmětem reklamace.
 3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, příp. o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě.
 4. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 5. V případech, kdy je ke zboží poskytována záruka, platí, že záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby jejího uplatnění do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 6. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Článek 9

Odstoupení od smlouvy

 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v následujících případech, resp. za následujících podmínek:

 V případě spotřebitele:

 1.  Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na této webové stránce: https://www.ypsilonplus.cz/ke-stazeni, jeho použití však není povinné.
 2. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu sídla či provozovny nebo předá v provozovně prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající kupujícímu doručení odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho doručení, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu sídla či provozovny nebo předat v jeho provozovně zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu.
 6. Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 nemá kupující v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 7. Bylo-li kupujícímu poskytnuto v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího další bezplatné plnění (např. dar či bonus), pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení, pak zaniká i s ní související darovací smlouva.

 V případech ostatních kupujících:

 1.  Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do doby, než bude zboží prodávajícím odesláno k dopravě, tedy do okamžiku předání zboží dopravci. Tím nejsou dotčena ustanovení o právu odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
 2. Oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu do okamžiku předání zboží dopravci. Postačí, učiní-li tak kupující prostřednictvím elektronické pošty na tuto e-mailovou adresu: obchod@ypsilonplus.cz. Prodávající kupujícímu doručení odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho doručení, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu sídla či provozovny nebo předat v jeho provozovně zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu.
 6. Bylo-li kupujícímu poskytnuto v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího další bezplatné plnění (např. dar či bonus), pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení, pak zaniká i s ní související darovací smlouva.

 V případě prodávajícího:

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  • kdykoliv do doby, než je zboží kupujícím převzato; nebo
  • jestliže je kupující více jak sedm (7) dní v prodlení s úhradou kupní ceny.
 2. V případě odstoupení od smlouvy prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou kupní cenu či její část bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena, popř. na jiný bankovní účet sdělený kupujícím.

Článek 10

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem, náleží mu veškerá práva uvedená v ustanoveních občanského zákoníku, které jsou určena na ochranu spotřebitele, zejm. pak práva uvedená v ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zákon o ochraně spotřebitele). V případě vadného plnění prodávajícím má kupující mj. právo na náhradu způsobené škody podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (vč. fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat takovou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Článek 11

Ochrana osobních údajů 

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též jako „ZOOU“). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, příp. vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále též jako „osobní údaje).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou sledovanému účelu, popř. po dobu nutnou pro plnění svých zákonných povinností neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním osobních údajů v souladu s ZOOU, příp. uplatňovat svá další práva.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejm. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; nebo
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než dopravci.
 11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním kupní smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Článek 12

Řešení sporů

 Smluvní strany se dohodly, že případné vzájemné spory budou společně řešit následovně:

 V případě spotřebitele:

 1.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Spotřebitel dále může případné spory s prodávajícím řešit i podle níže uvedených odst. 2 až 4 tohoto článku.
 2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10, PSČ: 101 00, přes internetovou adresu dtest.cz/poradna či na telefonním čísle 299 149 009.
 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Spotřebitel je oprávněn spory s prodávajícím řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, kdy všechny informace k tomu dostupné jsou k dispozici na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo je možné spory řešit např. prostřednictvím služby VašeStížnost.cz na internetové adrese vasestiznost.cz
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

 V případech ostatních kupujících:

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.
 2. Nedojde-li k dohodě ohledně řešení vzájemného sporu, je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se se svým nárokem k obecnému soudu.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany si mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem s místní příslušností soudů řídící se podle adresy sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele mu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany dále vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 3. Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou v souladu s těmito právními předpisy, resp. s jejich prováděcími právními předpisy.
 4. Prodávající je registrován v seznamu výrobců vedeném Ministerstvem životního prostředí pod registračním číslem 005540/16 ECZ. Prodávající uzavřel smlouvu o kolektivním plnění se společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 272 57 843, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10027, a své povinnosti stanovené v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, plní v souladu s jeho ustanoveními, resp. s jeho prováděcími právními předpisy. Při nákupu nového elektrozařízení má kupující právo u prodávajícího zdarma odevzdat nahrazované zařízení.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele.

 V Odrách, dne 1.12.2022